Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Lokata Kaskada

---

 Cechy produktu
Lokata długoterminowa KASKADA to nowa forma pomnażania oszczędności. Posiadaczami rachunków KASKADA mogą być osoby fizyczne. Lokatę zakłada się na okres od 1 roku do 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne zadeklarowane okresy.Z rachunku KASKADA nie można dokonywać częściowych wypłat w trakcie okresu umownego, można jednak w każdym czasie zerwać umowę i wykorzystać zgromadzone środki, należy jednak pamiętać że odsetki za 12 miesięcy poprzedzających dzień zerwania umowy naliczane są w wysokości 75% stopy umownej.


Pierwsza minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku KASKADA wynosi 50 zł. Kolejne wpłaty na rachunek można dokonywać w dowolnym czasie i dowolnej wysokości, lecz nie mniej niż 5 zł. Wkłady gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków KASKADA i uzależnione są od wysokości stopy redyskonta weksli.
 

Funkcjonalność lokaty KASKADA jest najbardziej przydatna, gdy posiadaczowi rachunku zależy na zgromadzeniu jak największej kwoty kapitału przy systematycznym ale swobodnym sposobie oszczędzania. Ta forma depozytu sprawdza się doskonale w przypadku gromadzenia środków np. dla dziecka, na jego przyszłe kształcenie lub konkretną inwestycję.