Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

IKE

---

 Cechy produktu 
Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.
 Kto może zostać posiadaczem IKE ?
Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.


Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko do Państwa. Pamiętać jednak należy iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.
Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE możecie Państwo również w dowolnym czasie podjąć decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE .
 
 
Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie (np. otwarcie rachunku lokaty terminowej, zmiany okresu lokowania środków pieniężnych oraz likwidacji rachunku lokaty terminowej).
 Korzyści

  • Atrakcyjne oprocentowanie (gwarantowane w długiej perspektywie oszczędzania).


  • Gwarancja bezpieczeństwa - ochrona prawna rachunku IKE gwarantuje bezpieczeństwo oszczędności zgromadzonych na rachunku posiadacza.


  • Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE zwolnione są z opodatkowania.