Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Ubezpieczenia OC

---

 Cechy produktuUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.